Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu dipmar.sk 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník ČR") predávajúci Bc. Lucie Dohnalová, IČO: 88230996, DIČ: CZ8855215567, platca DPH, zapísanej 380302 - Mestský úrad Český Těšín, ČR (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len " kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.dipmar.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Osobný odber, reklamácie, výdaj v sídle firmy nie je možný, sme internetový obchod. Tovar odosielajte prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti GLS. Kontaktné údaje v bode 12.6. obchodných podmienok.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V tomto prípade sa obchodný vzťah riadi zákonom č. 513/191 sb. 

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu www.dipmar.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Aktualizácia skladu prebieha nepravidelne každých 5 hodín.

3.1.2 Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.

Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);
Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru. Tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby. Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to , aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V priebehu tvorby Objednávky môže až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám.

3.2.1.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia slovenský republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku" a kde zároveň potvrdí odkliknutím, že zákazník bol oboznámený s obchodnými podmienkami eshopu dipmar.sk. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Platnosť objednávky zaplatenie formou dobierky je 5 kalendárnych dní, v prípade platby prevodom sú 4 kalendárne dni.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.


3.9.2 Obchodné podmienky programu “Overené zákazníkmi”

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“Konec formuláře

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby alebo vypredania zásob. Ceny sú prezentované vrátane daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru, ktorý je zvlášť uvedené. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že dodávateľ predávajúceho výrazne zmení ceny dodávaného tovaru alebo dôjde k vypredania zásob. V takom prípade je predávajúci povinný o tejto situácii informovať kupujúceho. Predávajúci sa dohodnú na novej cene alebo zrušenie kúpnej zmluvy. Pri výskyte chyby v IT technike a nereálna cene bude upravená podľa priemer cien tovaru na trhu. Vyhradzujeme si právo na túto jedna udalosť a budeme zákazníka plnej miere informovať v prípade výskytu chybnej ceny, hoci svoje cena už Napovieme, že nie je možné vopred za túto cenu, pretoze je napr.v hodnote 4 eur, kedy priemerná cena tovaru je 42 eur.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovne:

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. IBAN nášho účtu: CZ9220100000002301819297 a BIC (SWIFT) účtu: FIOBCZPPXXX, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s., CZ (ďalej len "účet predávajúceho"). Cena poplatku prevodu za bezhotovostný prevod je 0 EUR. Variabilný symbol Alebo do správy pre prijímateľa uviesť číslo objednávky.

Platba za objednávku musí hoci pripísané na účet CZ9220100000002301819297 do 4 kalendárnych dní od objednania, nezaplatené objednávky po tomto dátume budem automaticky zrušené.

Variabilný symbol je číslo objednávky, ak platba nie je možné odoslať, stačí uviesť do poznámky pre príjemcu.
* Odoslať Ako SEPA platbu

v hotovosti na dobierku do 150 eur v mieste určenom kupujúcim v objednávke; Tovar bude uhradené v hotovosti alebo platobnou kartou u vodiča zásielkovej služby GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ďalej len GLS. Cena tejto platby je 1,5 EUR s DPH.

v hotovosti na dobierku do 150 eur v mieste určenom kupujúcim v objednávke; Tovar bude uhradené v hotovosti alebo platobnou kartou u vodiča zásielkovej služby SPS Slovak Parcel Service s.r.o.., ďalej len SPS. Cena tejto platby je 1,5 EUR s DPH.

v hotovosti na dobierku do 150 eur v mieste určenom kupujúcim v objednávke; Tovar bude uhradené v hotovosti alebo platobnou kartou u vodiča zásielkovej služby Direct Parcel Distribution SK s.r.o., ďalej len DPD. Cena tejto platby je 1,5 EUR s DPH.

Pri platbe objednávky platobnou kartou. Cena poplatku prevodu za bezhotovostný prevod je 0 EUR.

Pohodlným a bezpečným spôsobom bezhotovostnej platby je použitie internetových platobných kariet MasterCard a VISA. Táto platobná metóda je zadarmo.

Pre overenie držiteľa karty u jeho vydavateľskej banky priamo počas transakcie, využívame bezpečnostný protokol 3-D Secure podporovaný kartovými asociáciami.
Toto riešenie znižuje riziko reklamácií platobnej transakcie zo strany používateľa.

Všetky údaje o platbách sú odovzdávané zabezpečenou cestou a Bc.Lucie Dohnalová. ako obchodník k nim nemám prístup, ani ich nikde neukladá.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. U tovaru nad 150 eur zasielame iba po platbe vopred.

4.4. Vážení zákazníci, sme platcami OSS (One Stop Shop). V prípade, že máte záujem o dodanie tovaru na firmu v režime prenesenej daňovej povinnosti obráťte sa na email info@tobiland.sk

4.5. Súčasťou je písomný návod, pokiaľ nevyhovuje obrázkový alebo chýba napíšte nám a odošleme emailom.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla spoločnosti predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@dipmar.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim a to maximálne do 14 dní.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

FORMULÁR K ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY na stiahnutie a vytlačenie TU

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Doprava tovaru z objednávky je realizovaná prostredníctvom zásielkovej služby GLS, DPD, SPS.

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
ďalej len: GLS

Telefón: +421 45 52 42 500
Email: inform@gls-slovakia.sk

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7 821 04 Bratislava
IČO: 35834498

Email: dpd@dpd.sk 


Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31 329 217
https://www.sps-sro.sk/sk/Kontakty.html

 

6.2 Prodávající od potvrzení objednávky/rekapitulace předpokladá, že zboží dodá do 1 - 3 pracovních dnů, nebylo-li dohodnuto jinak a nenastaly okolnosti při kontrole před odesláním, poškozením přepravou, zdržením v přepravě dle zákona nejpozději do 30 dnů.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.6. Predávajúci nezodpovedá za meškanie zásielky vzniknuté na strane prepravnej spoločnosti.

6.7. Cena dopravy najvýhodnejšie doručenie - Ťažké a objemné zásielky - dopravca GLS 11,9 EUR.
       
Cena dopravy najvýhodnejšie doručenie - Ťažké a objemné zásielky - dopravca SPS 11,9 EUR.

       Cena dopravy najvýhodnejšie doručenie - Ťažké a objemné zásielky - dopravca DPD 11,9 EUR.

6.8. Osobný odber v online obchode www.dipmar.sk nie je možný. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7.7. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

7.8 Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;
c) Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

7.9 V priebehu tvorby Objednávky môže až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

7.9.1 Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky formou prílohy e-mailovej správy. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky, tj v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením Objednávky dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami.

7.9.2 Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.

7.9.3 V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.

7.9.4 V prípade, keď dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

7.9.5 Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v z. ).

7.9.6 Ak má Tovar vadu, máte nasledujúce práva:
a) na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo
b) na odstránenie vady opravou Tovaru,
ibaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre vás.

7.9.7 Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.

7.9.8 Ďalej máte právo na:
a) primeranú zľavu z Ceny; alebo
b) odstúpenie od Zmluvy,
ak:
a) odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;
b) sa vada prejaví opakovane,
c) je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo
d) je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a prevzatím od prepravnej spoločnosti.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy v prípade jej kompetencie je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz v tejto veci je možné od 1/2023 využiť súdnu cestu.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
9. Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies:

Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.
Súbory cookies tak pomáhajú napr .:

k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami;
pri zapamätanie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať;
pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerá, aby sa im pri prehliadaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktoré nemajú záujem.

Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr. Tu.

Aké súbory cookie používame:
Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie" ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete, a dlhodobo tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechanie súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie;
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "Cookie tretej strany"). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkov na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie:

Vydavateľ / Názov cookie Typ
AdWords trackingové, remarketingové
Google Analytics Analytické, trackingové
CookiesOK Esenciálne
externalFontsLoaded Esenciálne
informationBanner Esenciálne
pcart Esenciálne
PHPSESSID Esenciálne
affiliateUniqueAccessId Esenciálne
SRV_ID Esenciálne
Heuréka trackingové, Konverzný

Ako odmietnuť používanie súborov cookie:

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

chrome
Firefox
internet Explorer

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/cz/

Používaním tohto webu s týmto spracovaním cookies súhlasíte.


 

10. DORUČOVANIE

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

10.1. Doba doručení

Prodávající od potvrzení objednávky/rekapitulace předpokladá, že zboží dodá do 1 - 3 pracovních dnů, nebylo-li dohodnuto jinak a nenastaly okolnosti při kontrole před odesláním, poškozením přepravou, zdržením v přepravě dle zákona nejpozději do 30 dnů.


 

11.ZÁRUKA

11.1. Záruka na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou, vplyvom pôsobenia počasia, opotrebovaním používaním ( pneumatiky, kolieska, vysvietenie na slniečku, nesprávne skladovanie pôsobením vody a pod. )

11.2. Pri použití kuriernej služby sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave doručenia ohlási nám na email a poškodený produkt vymeníme, vrátime peniaze alebo nahradíme poškodenú časť na základe zaslaných fotografií a popisu poškodenia. V prípade chýbajúcej časti nie je nutné reklamovať celý výrobok alebo v prípade poškodenia jednotlivej časti je možné iba nevyhnutnú časť reklamovať a nie je potrebné celý výrobok. Predajca uzná, či je možné odoslať náhradnú časť alebo je nutné vymeniť celý výrobok. Reklamáciu s prepravnou spoločnosťou budeme riešiť my a nie je povinnosťou kupujúceho riešiť s prepravnou spoločnosťou.

11.3. Záruka poskytovaná predávajúcim, Bc. Lucie Dohnalová po dobu záručnej lehoty sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné chyby, ktoré sa u dodaného tovaru a služieb vyskytnú v rámci záručnej doby.

11.3.1. Záruka sa nevzťahuje na závady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru alebo služieb vzniknú ich používaním iným spôsobom, než je stanovené všeobecnými predpismi, ktoré spôsob používania tovaru upravujú.

11.3.2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie, či jej poškodenia cudzím predmetom.

11.3.3. Zo záruky je taktiež vyňatý tovar, ktorý bol používaný na iný účel, alebo iným spôsobom ako je určené.

11.3.4. Záruka nebude poskytnutá zákazníkovi v prípade, že sa nepreukáže platným dokladom, potrebným k poskytnutiu záruky.

11.3.5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie dielov vystavením vplyvom počasia najmä vody.

11.3.6. Záruční list je prodejní faktura zboží v tištěné podobě přiložená ke zboží nebo na vyžádání odeslání elektronicky do emailu.


 

12. Záverečné ustanovenia

12.1.Veškerá dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný protokol.

12.5.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

12.5.2 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

12.5.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

12.5.4 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

12.5.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti GLS je Bc. Lucie Dohnalová, nábřeží Míru 1055/82, Český Těšín, 73701, Czech Republic, nie sme kamenná pobočka, osobný odber nie je možný, adresa elektronickej pošty info@dipmar.sk, telefón +420 704 490 633, uprednostňujeme emailovú komunikáciu.

 REKLAMAČNÝ PORIADOK A REKLAMÁCIE POSTUP


1. Kupujúci riadne vyplní reklamačný protokol, ktorý zašle a to s reklamovaným tovarom na adresu sídla Bc. Lucie Dohnalová, nábřeží Míru 1055/82, Český Těšín, 737 01, Czech Republic iba prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérskou spoločnosťou GLS. V prípade uznanej reklamácie budú náklady na doručenie reklamácie spotrebiteľom vrátené, potrebujeme k tomu, ale Vašu kópiu dokladu o zaplatení, ktoré si uchovajte pre preukázanie ceny.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL na stiahnutie a vytlačenie TU

 

2. Záruka na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou, vplyvom pôsobenia počasia, opotrebovaním používaním ( pneumatiky, kolieska, vysvietenie na slniečku, nesprávne skladovanie pôsobením vody a pod. )

2.2. Pri použití kuriérskej služby sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave doručenia ohlási nám na email a poškodený produkt vymeníme, vrátime peniaze alebo nahradíme poškodenú časť na základe zaslaných fotografií a popisu poškodenia. V prípade chýbajúcej časti nie je nutné reklamovať celý výrobok alebo v prípade poškodenia jednotlivej časti je možné iba potrebnú časť reklamovať a nie je potrebné celý výrobok. Predajca uzná, či je možné odoslať náhradnú časť alebo je nutné vymeniť celý výrobok. Reklamáciu s prepravnou spoločnosťou budeme riešiť my a nie je povinnosťou kupujúceho riešiť s prepravnou spoločnosťou.

2.3. Záruka poskytovaná predávajúcim Bc. Lucie Dohnalová po dobu záručnej lehoty sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné chyby, ktoré sa u dodaného tovaru a služieb vyskytnú v rámci záručnej doby.

2.4. Záruka sa nevzťahuje na závady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru alebo služieb vzniknú ich používaním iným spôsobom, než je stanovené všeobecnými predpismi, ktoré spôsob používania tovaru upravujú.

2.5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie, či jej poškodenia cudzím predmetom.

2.6. Zo záruky je taktiež vyňatý tovar, ktorý bol používaný na iný účel, alebo iným spôsobom ako je určené.

2.7. Záruka nebude poskytnutá zákazníkovi v prípade, že sa nepreukáže platným dokladom, potrebným k poskytnutiu záruky.

3. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

Nárok na reklamáciu nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.

Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.

Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami vlastnosti produktu.

Tovar bol poškodený živlami.

Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním.

Tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.

4. Predávajúci Bc.Lucie Dohnalová uzná či je reklamácia platná či neplatná.

5. Predávajúci Bc.Lucie Dohnalová v prípade platnej reklamácie vráti peniaze alebo poskytne náhradu.

6. Predávajúci Bc. Lucie Dohnalová sa riadi zmluvnými vzťahmi v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., Všetko v platnom znení.

6.1. Ak zistíte po rozbalení zásielky, ktorej obal je vizuálne v poriadku, že tovar bol počas prepravy poškodený, odreté, chýbajúce časti mali by ste reagovať bez zbytočných prieťahov maximálne do dvoch dní od prevzatia kuriéra GLS,SPS. Tovar v pôvodnom obale pri prijatí zásielky nafotiť a zaslať nám fotografie a reklamačný protokol na email info@dipmar.sk, potom vystavíme spätný zvoz zásielky na naše náklady a zahájime reklamáciu poškodenej doručenej zásielky. Oneskorené reklamácie po 14 dňoch bohužiaľ nie je možné uznať, lebo už nie je možné dopátrať, či k poškodeniu skutočne došlo pri preprave alebo až u zákazníka doma.

6.1. POZOR !!! Produkt pre vlastnú montáž. Kupujúci nesie zodpovednosť za akékoľvek vady a ich dôsledky vyplývajúce z montáže výrobku a v dôsledku jeho zostavení. Pokiaľ bude pieskovisko pri prijatí z dopravy GLS, SPS poškodenej, nahlásiť maximálne do 14 dní, v inom prípade bude myslené, že vada bola spôsobená spotrebiteľským užitím a né prepravou.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018, 13.11.2022, 1.1.2023.

Technické specifikace produktu se mohou změnit bez výslovného upozornění úpravou popisku nebo aktualizací výrobku. Obrázky mají pouze informativní charakter. Ceny se aktualizují každý den dle kurzu ČNB.